1915 Star (K.3215 L F Foulsham STO.1.Royal Navy

 1915 Star (K.3215 L F Foulsham STO.1.Royal Navy

Code: 51878

SOLD

 1915 Star (K.3215 L F Foulsham STO.1.Royal Navy